Posturi de inspector debutant la Primăria Capitalei

22

 

Primăria Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de inspector de specialitate, grad profesional debutant, la Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație. Un post este la Serviciul de Monitorizare a Spațiilor Locative și a Spațiilor cu Altă Destinație, iar celălalt la Serviciul de Analiză Spațiu Locativ și cu Altă Destinație.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru a ocupa postul de inspector de specialitate, grad profesional debutant, trebuie să ai studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Nu este necesară vechimea în specialitatea studiilor.

Unde și până când se depun dosarele

Dosarele se pot depune până pe 11 iulie 2019, la Direcţia Managementul Resurselor Umane, etajul 2, camera 246 C, de luni până vineri, între orele 10.00 și 15.00.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; formularul de înscriere la concurs este disponibil pe site-ul Primăriei Capitalei -www.pmb.ro, precum şi la Direcţia Managementul Resurselor Umane.

b) copia (și originalul, pentru confruntare) actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c) copiile (și originalele) documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu ai antecedente penale care să te facă incompatibil cu funcţia;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul tău de familie sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

Când se face selecția dosarelor

Selecția dosarelor înscrise la concurs se face în perioada 12 iulie – 15 iulie 2019.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Primăriei Municipiului București, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, pe 16 iulie 2019.

Când se dă examenul

Proba scrisă se va desfăşura pe 30 iulie 2019, la ora 11, la sediul Primăriei Municipiului București. Interviul se va susține în termen de patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Notarea probei scrise şi a probei interviu, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Când poți face contestație

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba interviu, poți depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet www.pmb.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei Direcția Managementul Resurselor Umane, etaj 2, cam. 246 şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Ce trebuie să înveți

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

– Legea nr. 215/2001 a administraţiei pulice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

– Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

– Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru Legea nr. 114/1996;

– Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

– Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

– Legea nr. 33/1994 privind expropriere pentru cauză de utilitate publică;

– Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată;

– Legea nr. 14/2003 a partidelor politice;

– Legea nr. 341/2004 privind recunostinţa fata de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

– H.C.G.M.B nr.754/2018 privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru întocmirea listelor de priorități cât și a listei cu documentele necesare în vederea repartizării locuințelor sociale aflate în patrimoniul și administrarea municipiului București;

– H.C.G.M.B nr. 330/2009 privind repartizarea locuinţelor achiziţionate din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;

– H.C.G.M.B. nr. 753/2018 privind aprobarea metodologiei de lucru pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a documentelor necesare întocmirii dosarului, a criteriilor şi punctajelor aferente pentru întocmirea listei de priorități;

– H.C.G.M.B. nr.113/29.03.2017 privind aprobarea criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a legii nr. 14/2003 a partidelor politice în vederea înscrierii pe listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu;

– H.C.G.M.B. nr. 829/2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

Ce faci dacă ai nelămuriri în legătură cu concursul

Informaţii suplimentare despre concurs se pot obţine telefonând la 3055500 interior 2070, 2071, 2072.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here