Ministerul Muncii angajează șofer

113

 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șofer în cadrul Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne, Serviciul Administrativ – Registratură.
Concursul va avea loc pe 13 septembrie 2018, la ora 10.00 – proba scrisă, iar pe 19 septembrie 2018 – proba practică, la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale (strada Dem.I.Dobrescu nr. 2-4, sector 1, București).

Condiții de participare

Participanții la concurs trebuie să aibă cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, să cunoască limba română (scris şi vorbit), să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale, capacitate deplină de exerciţiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului.

Studii medii și abilități de comunicare

Totodată, candidații trebuie să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și permis de conducere categoria B de minim 3 ani. Sunt necesare cunoştinţe în domeniul mecanicii auto, abilități de comunicare. Se mai cer corectitudine, rigurozitate, perseverență, promptitudine, inteligență, rezistență la stres, flexibilitate, creativitate, adaptabilitate la schimbare.
Șoferul care va lucra la Ministerul Muncii va face deplasări la instituțiile subordonate, iar în anumite situații va avea program prelungit.

Bibliografia pentru concurs

Bibliografia din care se dă concursul scris este formată din  Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administraţiei publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotarârea Guvernului nr.12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare pentru înscriere

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția de dosare, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) Curriculum Vitae.

Programul înscrierilor

Înscrierile se mai pot face până pe 5 septembrie 2018, după următorul program: de luni până joi între orele 08.30 și16.00 şi vineri, între orele 08.30 și 13.30.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale – Direcția Resurse Umane, camera 305 (strada Dem.I.Dobrescu, nr.2-4, Sector 1, București, telefon  021.315.85.56).

Cum se desfășoară concursul

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive: selecția dosarelor, proba scrisă și proba practică.
Selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 6 – 7 septembrie 2018, astfel încât la data de 10 septembrie 2018 se va afişa rezultatul acesteia la sediul și pe site-ul ministerului.
Proba scrisă va avea loc pe 13 septembrie 2018, ora 10.00. Vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi „admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor. Rezultatul probei va fi afişat la sediul și pe site-ul ministerului, pe 14 septembrie 2018.
Proba practică va avea loc pe 19 septembrie 2018, ora 10.00. Vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi „admis” la rezultatul final de la proba scrisă. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi la proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Photo by Matheus Ferrero on Unsplash

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here