Primăria sectorului 5 caută inspectori

388
Loc de muncă la primăria sectorului 5
Primăria sectorului 5 scoate la concurs un post de inspector clasa I, grad profesional principal, și trei posturi de inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Primăria sectorului 5 scoate la concurs un post de inspector clasa I, grad profesional principal, și trei posturi de inspector, clasa I, grad profesional debutant. Pentru inspector grad profesional principal este nevoie de cinci ani de vechime în specialitatea studiilor, de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
Pentru posturile de inspector profesional debutant, vechimea în specialitate nu este necesară, în rest condițiile sunt aceleași.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (are cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;  îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani).

Unde se depun dosarele

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Sectorului 5, în termen de 20 de zile calendaristice de la data apariției în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 04.12.2017 – 27.12.2017.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere pentru posturile de inspector de la Primăria sectorului 5 trebuie să conțină următoarele:
– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă, şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
– cazierul judiciar;
– copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
– Curriculum Vitae, modelul comun european.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Detalii referitoare la bibliografie vor fi afișate la sediul institutiei și pe site-ul Primăriei Sectorului 5 -http://www.sector5.ro. Relații suplimentare cu privire la acest concurs se pot obține și la sediul Primăriei sectorului 5 din str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 – 11, sector 5, precum și la numărul de telefon 021.314.43.18 / int.1106.
Proba interviu va fi anunțată după proba scrisă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here